Pāriet uz galveno saturu

Pasākumu fotografēšana / filmēšana

Informācija par Ziemeļrīgas kultūras apvienības rīkoto pasākumu fotografēšanu un/vai filmēšanu, foto/video uzglabāšanu un publicēšanu.

2018. gada 25. maijā Latvijā spēkā stājās Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk – Regula).

 1. Ievērojot Regulas nosacījumus, informējam, ka Ziemeļrīgas kultūras apvienības rīkotie pasākumi var tikt fotografēti un/vai filmēti Ziemeļrīgas kultūras apvienības publicitātes un vēsturiskām vajadzībām, izvietojot iegūto informāciju Ziemeļrīgas kultūras apvienības un Rīgas pilsētas pašvaldības interneta vietnēs, sociālajos tīklos un citos informācijas līdzekļos, ar mērķi nodrošināt Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras procesu, kultūras vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu, kā arī materiālo  un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, dokumentēšanu un saglabāšanu.
 2. Piedaloties un apmeklējot Ziemeļrīgas kultūras apvienības rīkotos publiskos pasākumus, pasākuma dalībnieki un apmeklētāji var tikt fotografēti un/vai iemūžināti videomateriālos, kā arī var tikt lūgti sniegt intervijas vai viedokli par pasākuma norisi, fiksējot Jūsu vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, papildus informāciju, ko vēlēsieties sniegt.
 3. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
 4. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).
 5. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti,  ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:
  5.1. lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
  5.2. lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;
  5.3. lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
  5.4. arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu. 
 6. Ziemeļrīgas kultūras apvienība informē, ka personas datu pārzinis datu apstrādei ir Rīgas pilsētas  pašvaldība (Ziemeļrīgas kultūras apvienība), kontaktinformācija: Ropažu iela 2, Rīga, LV-1039, e-pasts: ziemelriga@riga.lv  Personas datu aizsardzības speciālists – Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese – Kr.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010.
 7. Ziemeļrīgas kultūras apvienības pasākumos iegūtos personu datus – foto un/vai video formātā – glabās Ziemeļrīgas kultūras apvienības un Rīgas pilsētas pašvaldības interneta vietņu un sociālo tīklu lapās 5 (piecus) gadus pēc to publicēšanas. Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to paredz spēkā esoši tiesību akti un pieprasa tiesībsargājošās iestādes.
 8. Par foto un/vai video​​​ materiāliem​, kuros ir fiksēti personas dati no pasākumiem, ko organizē trešās personas VEF Kultūras pils, Kultūras pils “Ziemeļblāzma” vai Mežaparka Lielās estrādes telpās, Ziemeļrīgas kultūras apvienība atbildību neuzņemas, šādos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu un/vai filmēšanu, paziņojot par to fotogrāfam/videooperatoram pasākuma laikā vai arī vēršoties pie pasākuma organizatora.